Zaoberáme sa vedením účtovníctva, miezd a poradenskou činnosťou v oblasti financií. Počas dlhoročného pôsobenia na trhu sme nazbierali veľa praktických skúseností a odborných znalostí. Na ich základe poskytujeme kvalitné služby, individuálny prístup a ústretovosť k nárokom a potrebám našich klientov.

Pri poskytovaní služieb v účtovníctve, mzdách a daniach nám nerobí problém ani komunikácia v cudzom jazyku.

Naším cieľom je poskytnúť:

Vysokú kvalitu ponúkaných služieb šitú na mieru vašich špecifických požiadaviek.
Konštruktívnu, odbornú a profesionálnu pomoc v účtovnej a daňovej oblasti.
Viesť vaše účtovníctvo tak, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu a nemuseli sledovať daňové a ekonomické zmeny.
Pridanú hodnotu vo forme vysokej profesionality a prispôsobivosti vašim potrebám.

Služby

Podvojné účtovníctvo

 • Po účtovnej a daňovej stránke skontrolujeme formálnu aj vecnú správnosť vami predložených dokladov
 • Podľa presných postupov podvojného účtovníctva spracujeme vaše prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady
 • Povedieme kompletnú agendu vášho podvojného účtovníctva, hlavnú knihu, knihu analytickej evidencie, účtovní denník a evidenciu pohľadávok a záväzkov

Spracovanie účtovnej závierky

 • Urobíme dokladovú inventarizáciu účtov v Hlavnej knihe k poslednému dňu účtovacieho obdobia
 • Urobíme účtovnú závierku
 • Vypracujeme vám výkazy ako Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Prehľad o peňažných tokoch a Poznámky k účtovnej závierke
 • Spracujeme vám podklady pre zverejnenie účtovnej závierky za príslušný rok v Zbierke listín a v obchodnom vestníku

Spracovanie mzdy

 • Vypočítame mzdy podľa evidencie dochádzky vašich zamestnancov
 • Vyhotovíme výplatné listiny aj elektronicky
 • Vedieme mzdové listy
 • Vypočítame a spracujeme odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne k príslušnému termínu
 • Prihlášky, odhlášky a hlásenia na príslušné inštitúcie zostavíme elektronicky. Na požiadanie vieme zabezpečiť aj styk a komunikáciu s týmito inštitúciami
 • Vystavíme príkazy na úhradu mzdy, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovíme doklady pre výpočet PN a vypočítame PN
 • Vystavíme potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 • Urobíme ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavíme zápočtový list a evidenčný list dôchodkového poistenia
 • Elektronicky vypracujeme mesačné, kvartálne prehľady a ročné hlásenie o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti

Ekonomické a finančné poradenstvo

 • V súlade so Zákonom o dani s príjmu posúdime oprávnenosť uplatnenia nákladov
 • Spracujeme výkazy pre Štatistický úrad SR a pre Národnú banku Slovenska, vnútropodnikové smernice, podklady pre úvery a leasing
 • Prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu vieme podať návrhy na Obchodný register Slovenskej republiky
 • Poskytneme vám odbornú pomoc pri vyúčtovaní pracovných ciest v zmysle zákona

Poradenstvo

Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Sprostredkovanie auditu.

Účtovné poradenstvo

Referencie

Kontakt

Zavolaj nám

02/206 65 115

Tu nás nájdeš

Mlynské nivy 56

821 05 Bratislava

Slovensko

Napíš nám

agenda@jtc.sk

Bankové spojenie

IČO: 35 906 391

DIČ: 2021903378

IČ DPH: SK2021903378

IBAN: SK 69 1111 0000 0017 5881 8003

SWIFT: UNCRSKBX